Kenya Methodist University (KeMU) Meru Campus

By |

Kenya Methodist University (KeMU) Meru Campus

Meru Campus

P.O. Box 267 – 60200,
Meru, Kenya.
Telephone: 064-3131279/3131097
Safaricom: 0724-256162
Airtel: 0734-310655
Fax: 064-30162
Email: info@kemu.ac.ke